Občanské a obchodní právo

Korporátní právo, právo obchodních společností

Právní vztahy k nemovitostem

Soutěžní právo a právo duševního vlastnictví

Pracovní právo

Úpadkové právo, restrukturalizace

Rodinné právo

Evropské právo

Další právní oblasti


Reference

PRÁVNÍ SLUŽBY

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech:

1. Občanské a obchodní právo

Dobrá znalost občanského a obchodního práva umožňuje advokátní kanceláři poskytovat klientům kvalitní právní poradenství při uzavírání veškerých smluvních vztahů a při řešení sporů z takto vzniklých smluvních vztahů, včetně zastupování v soudních a rozhodčích sporech, a také posuzovat jednotlivé obchodní transakce v širších souvislostech, což přináší klientovi výhodu při rozhodování o dalším směřování a plánování obchodních transakcí. Advokátní kancelář poskytuje kvalitní právní pomoc při vymáhání pohledávek, spočívající zejména v hledání nejefektivnějších možností jejich zpeněžování a uplatňování s důsledným ohledem na rizika vymahatelnosti.

2. Korporátní právo, právo obchodních společností

Advokátní kancelář v této právní oblasti zajišťuje komplexní přípravu a zpracování veškeré korporátní a související dokumentace, která je potřebná z hlediska zakládání společností a jejich následného zápisu do obchodního rejstříku. Dále advokátní kancelář svou činností zajištuje další transakce, jejichž potřeba vyvstane v průběhu trvání společností a jejichž předmětem je zejména koupě a prodej obchodních podílů ve společnostech nebo koupě a prodej podniků, včetně strukturování takovýchto transakcí. V rámci oblasti korporátního práva zajišťuje advokátní kancelář samozřejmě i veškerou právní agendu spojenou s fungováním společností, jako např. svolávání a konání valných hromad, vedení valných hromad a realizace rozhodnutí orgánů korporací, jakož i další činnosti vyplývající pro společnosti z právních předpisů.

3. Právní vztahy k nemovitostem

Advokátní kancelář se v této oblasti podílí na přípravě a realizaci projektů, co do stavby nebo rekonstrukce nemovitostí. V této souvislosti advokátní kancelář zpracovává veškerou smluvní dokumentaci nezbytnou k úspěšné realizaci konkrétního projektu (zejména kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zřízení zástavních či předkupních práv či smlouvy o zřízení věcných břemen) a poskytuje poradenství ohledně všech aspektů financování projektů. Advokátní kancelář samozřejmě zpracovává i jiné smlouvy, jejichž předmětem je smluvní úprava vztahů k nemovitostem, jako jsou např. kupní smlouvy či nájemní smlouvy k nemovitostem.

4. Soutěžní právo a právo duševního vlastnictví

Advokátní kancelář působí v soutěžním právu, stejně jako i v právu duševního vlastnictví, kterážto velkou měrou zasahují do života a podnikání malých a středních firem a ostatních podnikatelských subjektů působících na území České republiky. Advokátní kancelář je proto schopna poskytovat svým klientům ochranu autorských práv a ostatních práv duševního vlastnictví, přihlašuje za klienty ochranné známky, jakož i zastupuje klienty ve známkoprávních sporech.

5. Pracovní právo

Advokátní kancelář se při své činnosti zaměřuje zejména na přípravu základních smluvních dokumentů z pohledu pracovního práva, jako je především pracovní smlouva a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr; nelze opominout ani přípravu dalších souvisejících smluvních dokumentů. Advokátní kancelář poskytuje poradenství v rámci pracovního práva, i pokud jde o vznik, změnu a ukončování pracovněprávních vztahů, jakož i zastupování klientů v pracovněprávních sporech.

6. Úpadkové právo, restrukturalizace

Advokátní kancelář zajišťuje poradenství v oblasti podnikatelských rizik a zastupuje své klienty před soudy při přihlašování a prosazování pohledávek proti úpadcům v rámci všech forem insolvenčního řízení.

7. Rodinné právo

Advokátní kancelář zajišťuje špičkové poradenství v oblasti rozvodů a porozvodových vztahů, stanovení vyživovací povinnosti, úpravy styku rodiče s nezletilým dítětem; dále také vypořádání společného jmění manželů, včetně smluvního zajištění uvedeného.

8. Evropské právo

Při posuzování transakcí a sporů v rámci podnikání klientů v České republice advokátní kancelář poskytuje služby v oblasti aplikace evropského (komunitárního) práva, jehož normy jsou závazné i v České republice, jako v jednom z členských států Evropské unie. Advokátní kancelář se v této souvislosti obzvláště zaměřuje na právní poradenství vztahující se k čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.

9. Další právní oblasti

Advokátní kancelář zajišťuje právní poradenství svým klientům i v dalších oblastech práva. Ve všech těchto oblastech a stejně tak v jednotlivých oblastech výše uvedených zastupuje advokátní kancelář své klienty před soudy všech stupňů a též před rozhodčími soudy a orgány. V této souvislosti usiluje advokátní kancelář vždy o to, aby pokud možno v zájmu klienta eliminovala vznik či rozvíjení takovýchto sporů, je-li možné vzniklý spor řešit smírnou a pro klienta příznivou cestou.


REFERENCE

Czech Commerce, Ltd.

Fischer Elektronik GmbH & Co.

STORM

A.D.N.S. PRODUCTION, s.r.o. – studio architektů A.D.N.S.

Ivan Chadima

Hotel Four Seasons

Hotel Yasmin

VAFO PRAHA, s.r.o.